Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Здравен мениджмънт

Дата: 2014-01-10

 

Здравният мениджмънт е вид ръководна длъжност в сферата на здравеопазването, играеща важна роля в взимането на различни управленски решения, от които зависи финансирането и правното регулиране на този сектор. Хората, работещи в тази сфера са запознати със здравните потребности на населението, но техните познания не се свеждат само до това. Те имат опит и в области като икономика, право, медицина, здравно осигуряване, управленски и социални науки.

 

Роля и основни задачи на здравния мениджър

 

Здравните мениджъри са хората, които участват в управлението на административно и на икономическо ниво – те заемат отговорни позиции в лечебни и здравни заведения, в регионални здравни инспекции и здравно-осигурителни каси или различни фармацевтични компании. Освен с ръководенето и организирането на кадрите, те участват активно и в здравната политика чрез въвеждането на т.нар. здравни реформи. Често хората, занимаващи се с този вид мениджмънт оказват и консултантска дейност в различни правителствени структури на здравеопазването, лечебни заведения или неправителствени организации.

Съществуват 4 насоки в работата на всеки мениджър:

Планиране: То цели определянето и формулирането на крайната цел на екипа и вземане на решение за нейното осъществяване. Важен етап от планирането е да бъде взето под внимание икономическото състояние на страната, предпочитанията на пациентите и обществените нагласи. Могат да бъдат разработени дългосрочни цели като част от задачите на стратегическия мениджмънт.

Организиране: Мениджърът трябва да разполага с достатъчен брой високо квалифицирани служители и финансови средства за осъществяване на целите. Много важна е способността му да мотивира своите служителите и да създава приятна работна атмосфера.

Ръководство: Внимателно разпределяне на задачите между членовете от екипа с цел оптимизиране на работния процес. От ключово значение е и създаването на добри условия на труд.

Контрол: Качествена оценка на достигнатите в определен етап от работния процес резултати. Ако те не отговарят на предварително изготвения план или има изоставане, те биват преразглеждани от ръководителя на проекта.

 

Цели и задачи

 

Всяка цел според необходимото време за реализация бива:

1.Стратегическа - тя се изпълнява се в период 3 до 5 години. Такива са повечето цели на здравните мениджъри.

2.Тактическата цел бива изпълнявана в срок от няколко месеца до 1 година.

3.Оперативна – реализира се веднага или в кратък срок от време.

Изпълнението на тези цели е от особено важно значение за осигуряването на свободен достъп на населението до здравни грижи и по този начин да бъдат защитени техните права. В противен случай здравето на хората би било изложено на риск. Здравните мениджъри могат да създават програми за подобряване на общественото здраве и здравна култура или да възложат на лечебните заведения приоритетни проблеми за решаване на базата на проведени проучвания и анализи върху населението. Те трябва да работят усилено за една стабилна, качествена и ефективно функционираща здравна система.

 

Нива на управление

 

Висш мениджмънт – бива наричан още мениджмънт на политическо ниво и е представляван от Министерство на здравеопазването. На това ниво се взимат решения от национално значение като здравни реформи или посока на цялостното развитие на здравната система на страната.

Координиращ мениджмънт или средно ниво на мениджмънт бива упражняван от районните

центрове по здравеопазване.

Оперативен мениджмънт - директорите на лечебните заведения. Тези ръководни постове могат да бъдат заемани и от лекари, които са достатъчно компетентни да изпълняват функциите на здравния мениджър.

 

Здравни реформи

 

Здравните мениджъри участват пряко във въвеждането на реформи в здравеопазването на ниво   висш (политически) мениджмънт. Приоритетна цел и тук е подобряването на качеството на предлаганите на пациентите услуги, ефективното оползотворяване на финансовите средства, отпускани от държавата и справедливото възнаграждение на медицинските работници. Здравните реформи в цяла Европа биват въвеждани, за да бъде гарантиран на пациента  основен пакет от качествени здравни услуги.

Web Statistics