Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

НИТРОКСОЛИН МИП ФОРТЕ КАПС 250МГ Х 30

Нитроксолин-MIP форте се използва при остри и хронични инфекции на пикочните пътища, причинени от чувствителни на nitroxoline бактерии и гъби както и за профилактика на повторни инфекции (профилактика на рецидиви).

Този продукт Ви носи 504 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

Нитрокеолин-N41P фoрте 250 mg меки капсули I  O /Нитрокеолин/

Nitroxolin-MIP forte 250 mg soft capsules Nitroxolinc

 

Прочетете- внимателно пялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй

като ги съдържа вяжнд ла Вас информация.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

-     Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

-     Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора, То може да им навреди, независимо че признаците па тях мото заболяване са съшите като Вашите.

-     Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт.

1 ова включва и всички възможни нежелани реакции, меописани в тази листовка. Вижте точка А.

Какво съдържа тази лнстоика:

1.   Какво представлява Нитроксолйн-MJP форте и за какво се използва

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Нитроксолин-MIP форте

3.   Как да приемете Нитроксолин-MIP форте

4.   Възможни нежелани реакции

5.   Как ла съхранявате Нитрокеплин-МФ форте

Ь. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.   Какво представлява Нитроъсолин-МТР форте н за какво се използва

Нитроксолин-MIP форте е лекарство за лечение на инфекции на пикочните пътища, от групата химиотерапевтиии за пикочните пътиша,

! !итрокеолин~М1Р форте се използва при остри и хронични инфекции на пикочните пътиша. причинени от чувствителна към нигроксолин бактерии и гъби, както и за профилактика на повторни инфекции (профилактика па рецидиви).

2.   Какво трябва да знаете, преди да приемете Нитроксалнн-МП* форте Ме приемайте Нитроксолин-MIP форте:

-     ако сте. алергични към активиото вещество или към някоя от останалите съставки иа това лекарство ("из броен и в точка 6).

-     Ако имате сериозни бъбречни или чернодробни нарушения.

Предупреждения н предпазни мерки

Г оворете е Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Нитроксолин-MIP форте.

Деца и юноши

.Цоловата форма на Нитроксол ин-М!Р форте не е подходяща за леша.

Ш11 исн ти с нарушена бъбречна функция При пациенти с нарушена бъбре ■забавено, но въпреки това се дое

недостатъчност отделянето на нигроксолин с урината е силно ограничено и клинфчнатд ефикдсноЬтД^ \

не е еип/рна. 

ечна функция (серумен креатинмн над 2 mg/100 ш 1,)ффАЗ(фф)4рфчу, зтигат ефективни концентрации в урината. При  бречйА лтроксолин с урината е силно ограничено и клмничнатд ефикасност)

В случаи па лрод7дгжитслпо приложение трябва редовно да се следят лабораторните4’ чернодробната функция.

Тъй като активи сто вещество се отделя с урината, приема му води до безвредно жълто оцветяване на урината. Ако урината е предизвикала оцветяване на облекло, обезцветяването може да се постигне шдт напираме на обша програма. Като предпазна мярка по време на лечение с Иитроксолин-MIP форте нс 'трябва да се ползват дрехи от синтетични материи,

Други лекарства н Нитроксолии~М1Р форте

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате, наскоро сте приемали или е възможио да

приемете други лекарства.

засега няма докладвани взаимодействия на нитроксолии с други лекарства.

Т Витроксолнн-МТР форте е храня и напитки

f {нтроксолип-MfP форте трябва да се приема на равни интервали през целия ден с чаша вода и за препоръчване преди основните хранения. В случай на особена стомашна чувствителност приемането може да става и 1-2 часа след храрене.

Бременност, кърмене и фертилнтет

Ако стс? бременна или кърмите.; смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, гюсъпттъппе се с Вашия декар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

Бремен мост

Според данните получени при опйти с животни, не може да бъдат напълно изключени нарушения в нервната система у новороденото, при лечение с Нитроксолин-MtP форте, по време на бременност. Поради това, Вие може да се лекувате с Нитроксолин-MIP форте само ако Вашият лекар е счел това за наложително, след стр жегна преценка на съотношението полза/риск (след анализ на

пмтибмпгралгата).

Кърмене

Поради липсата на данни за отделянето в майчиното мляко, не трябва да приемате Нитроксолин-М1Р форте по време на кърмене, У кърмачето може да се получи взаимодействие с физиологичната чревна флора в резултат на което да настфлят диария и колоиизираие на червата с гъбички. Възможността за

сензибилизация също трябва да се! има в предвид.

Шофиране ц работа с машини

Според настоящия опит пнтроксолин не повлиява способността за концентрация и реакциите. Все пак нежелани лекарствени реакции като световъртеж и несигурна походка може да настъпят в редки случаи, което да доведе до диск при упражняването на тези дейности,

Нитрокеолин-MIP фор ге съдържа соево масло и оцветител (Е124)

В редки случаи, соевото масло и с|цветител (Е 124) могат да предизвикат тежки алергични реакции.

3.   Как да приемете Н.птрптссолшт-МТР форте

Винаги приемайте това лекарства точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо.

попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза та възр&стни е 3 пъти дневно по 1 капсула Нитроксолин-MIP форте, ако лекарят не е предписал друго.

Мри хронични инфекции на пикочните пътища и за профилактика на повторни шзфекции се

препоръчва приемането на 1-2 капсули Нитроксолин-MIP фопте дневно.    Дйт.

Капсулите трябва да се приемат с;чаша вода около 1 час преди хранене, За профи зад

инфекции, е възможно дозата да с|е приема само вечер. 

Ако сте приели повече от необходимата доза Нитроксолин-MIP форте

До сега нежелани лекарствени реакции, причинени от високи дози не са известни. Ако смятате, че сте приели по-голяма от предписаната Ви доза. незабавно уведомете Вашия лекар.

Ако сте препуснали да приемете Нитрокеплип-МТР форте

е вземайте двойна доза. за ла компенсирате пропуснатата доза.

Ако стс спрели приема на Нитроксолии-МГР форте

Прекъсване на лечението може да| доведе до повторна инфекция, В случай на прекъсване от повече от I ден и възобновяване на еимптойите, трябва да се консултирате с лекар.

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на това лекарство, попитайте

Ва;пич лекар или фармацевт.

Е Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. 

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. "Рова включва всички възможни неописапн в тази листовка нежелани реакции.

За оценка на нежеланите лекарствени реакции се използва следната класификация на честота им:

Много чести:

Повече от I на 10 лекувани пациенти

Чести:

По-малко от 1 на 10 но повече от I на 100 лекувани пациенти

Редки:

на 100 но повече от 1 на I 000 По-малко от I на 1 000 но повече от 1 на лекувани пациенти

10 000 лекувани пациенти

Изключително редки:

1 или по-малко от 1 на 10 000 лекувани пациенти, включително изолираните доклади за нежелани лекарствени реакции                 

картина (тромбоцитопения намаляване броя на Нарушения на кръвта и лимфнаташ.истема Редки:      Алергични      ппомеии   в    кръвпатя трпмбоцмтпте в кръвта).

Нарушения на нервната система

Редки: Умора, главоболие, световъртеж и несигурна походка.

Стомашно-чревни нарушения

Чести: Стомашно-чревен ди е комфорт (напр. гадене, повръщаме, диария). Тези симптоми отшумя ват по време на лечението и обикновено пе изискват прекратяванеяч? му. Ако имате стомашно-чревен дискомфорт в началото на лечението може да приемате Нитроксолин-MIP форте непосредствено преди хранене.

Нарушения на кожата и полкожната тъкан

Редки; Алергични кожни реакции; (зачервяване, обрив), също са преходни и изчезват спонтдшъх.след прекратяване приема на лекарството. В случай на алергични кожни реакции

Забележка: В редки случаи малки количества от активното вещество може да се

може да доведе до безобидно и бременно оцветяване иа кожата, косата и ноктите.

възможио временно жълто оцветяване на еклерите на очите,

Соевото масло и оцветител (Е 124} в редки случаи може да предизвикат тежки

стъоощаиане пя нежелани реакции

Ако полу чите някакви нежелани1:лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни, неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрезДЗз пълнител на агенция по лекарствата, ул. ..Дамян Груев“ № 8, 1303 София . 1ел.: -г359 2 8903417.  Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя при нос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5, Как да съхранявате Мит поксолин-МIР форте

Да се съхранява при температура: под 25°С.

11 се съхраня в а на място, недостъпно за депа.

Де из подлезите това лекарство ■ след срока на годност, отбелязан върху картонената опаковка и З/niciepa след ..Годен до:". Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

А е изхвърляте лекарствата в канализацията или в контейнера та домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да кзхърлйте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.   Съдържание на опаковката и допълнителна информации

Актпвнето вещество е; Ннтрокеолнн.

Другите съставки са: жълт восък, хидрогенирано соево масло, частично хидрогенирано соево масло, лецитш-1, средноверижни триглирериди, 4-меток.еи анетофенон, етил ванилин.

Капсулна обвивка: желати н, глицерол 85%, пречистена вода, титанов диоксид (Е 171), кохинил чернено А

...форте са червени, непрозрачни, продълговати меки капсули.

Онаковката е ...алуминиев блистер в картонена кутия.

Съдържание на опаковката.: 10 меки капсули (само като мостра), 30 меки капсули, 90 меки капсули Не всички видове опаковки може) да бъдат пуснати на пазара.

Притежател па разрешението зл употреба:

Vpp Рпаппв GmbH

Д.гкДог >P7is.se 41. D-66440 Blicskastel-Nieriervvurzbach

:сомаиия 1

Производител:

ChepJiasaar Chem.-pharm. FabrikGmbH

Miihlstr. 50. D-66386 St. Ingbert

: ермш-шя

Дати па е; оод едно и ре разглеждане на листовката

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА (САМО ЗА МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ)

Споделете мнението си за НИТРОКСОЛИН МИП ФОРТЕ КАПС 250МГ Х 30

Web Statistics