Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

МЕТФОГАМА 500МГ ТАБЛ. X 120

Търговско име на лекарствения продукт

Metfogamma® 500
Метфогамма® 500

2. Количествен и качествен състав

Една филмтаблетка съдържа 500 mg metformin hydrochloride, еквивалентен на 389,9 mg metformin.

За съдържанието на помощни вещества, вж. т. 6.1.

3. Лекарствена форма

Филмирани таблетки

4. Клинични особености

4.1. Показания

Лечение на захарен диабет тип 2 при възрастни, особено пациенти със свръхтегло, при които само чрез диета и физически упражнения не може да се постигне необходимият контрол върху нивото на кръвната захар.

При възрастни Metfogamma® 500 може да се прилага като монотерапия или в комбинация с други перорални антидиабетни лекарствени продукти или с инсулин.

При деца на 10 и повече години Metfogamma® 500 може да се прилага като монотерапия или в комбинация с инсулин.

При пациенти със свръхтегло и захарен диабет тип 2 (НИЗЗД, тип 2), след неуспех от диетата, е наблюдавано понижение на честотата на усложненията от диабета при лечение с метформин, като първо средство на избор. (виж 5.1. “Фармакодинамични свойства”).

4.2 Дозировка и начин на приложение

Възрастни:

Монотерапия и комбиниране с други перорални антидиабетни лекарствени продукти

* Обичайната начална доза е една филмтаблетка съдържаща 500 mg или 850 mg metformin hydrochloride 2 до 3 пъти дневно по време или след хранене. След 10 до 15 дни дозата се коригира в зависимост от показателите на кръвната захар. Бавното увеличаване на дозата влияе благоприятно на стомашно-чревната поносимост. Препоръчителна максимална дневна доза – 3 g.
* При преминаване от друг антидиабетен лекарствен продукт към метформин, първо следва да бъде преустановен приема на другия продукт, след което да се започне лечение с метформин според указаната по-горе дозировка.

Комбиниране с инсулин

Възможно е прилагането на комбинирана терапия с метформин и инсулин с цел постигане по-добър контрол над кръвната захар. Обичайната начална доза метформин е една таблетка съдържаща 500 mg или 850 mg metformin hydrochloride 2 до 3 пъти дневно, докато дозата на инсулина се коригира в зависимост от показателите на кръвната захар.

Пациенти в напреднала възраст

Тъй като при по-възрастните пациенти често се наблюдава нарушение на бъбречната функция, дозата метформин трябва да бъде съобразена с нея. Ето защо е наложителен редовен контрол на бъбречната функция (вж. т. 4.4. – Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба).

Деца и юноши

Монотерапия и комбинирана терапия с инсулин:

* Обичайната начална доза метформин е една таблетка съдържаща 500 mg или 850 mg metformin hydrochloride 1 път дневно по време или след хранене.
* След 10 до 15 дни дозата се коригира в зависимост от показателите на кръвната захар. Бавното увеличаване на дозата влияе благоприятно на стомашно-чревната поносимост. Препоръчителната максимална дневна доза е 2 g дневно, приемани като 2 или 3 отделни дози.

4.3. Противопоказания

* свръхчувствителност към метформин хидрохлорид или някоя от останалите съставки на продукта
* диабетна кетоацидоза, диабетна прекома
* бъбречна недостатъчност или нарушение на бъбречната функция (т.е. ниво на серумния креатинин > 135 µmol/L за мъже и > 110 µmol/L за жени).
* остри състояния, потенциално застрашаващи бъбречната функция, като например:

- обезводняване
- тежки инфекции
- шок
- интравазално прилагане на йодсъдържащи контрастни средства (вж. т. 4.4. – Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба)

* остри или хронични заболявания, които могат да причинят тъканна хипоксия, като например:

- сърдечна или дихателна недостатъчност
- прекаран наскоро миокарден инфаркт
- шок

* чернодробна недостатъчност, остра алкохолна интоксикация, алкохолизъм
* кърмене

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба

Лактатна ацидоза

Лактатната ацидоза е рядко, но сериозно (висока смъртност при отсъствие на своевременно лечение) метаболитно усложнение, до което може да доведе натрупването на метформин. Установените случаи на лактатна ацидоза при пациенти, лекувани с метформин, са най-вече сред диабетици със сериозно нарушение в бъбречната функция. Случаите на лактатна ацидоза могат и трябва да бъдат ограничавани чрез преценка на допълнителните рискови фактори (например, лошо контролиран диабет, кетонемия, продължително гладуване, злоупотреба с алкохол, чернодробна недостатъчност и хипоксични състояния от всякакъв произход).

Диагноза:

Лактатната ацидоза се характеризира с ацидозна диспнея със стомашни симптоми и хипотермия, последвана от кома. Диагностичните лабораторни показатели сочат намалена киселинност на кръвта, лактатни нива в плазмата над 5 mmol/L и повишение на анионния дефицит и на съотношението лактат/пируват. При съмнения за метаболитна ацидоза трябва да се спре приемът на метформин и пациентът да бъде незабавно хоспитализиран (вж. т. 4.9. Предозиране).

Бъбречна функция

Тъй като метформинът се отделя чрез бъбреците, преди назначаването на лечение, както и регулярно по време на приема на лекарствения продукт, следва да се контролират нивата на серумния креатинин:

* най-малко веднъж годишно при пациенти с нормална бъбречна функция;
* най-малко два до четири пъти годишно при пациенти с нива на серумния креатинин на горна граница и при пациенти в напреднала възраст.

Намалената бъбречна функция при пациенти в напреднала възраст е честа и асимптоматична. Специално внимание трябва да се обръща в случаите, когато има предпоставки за нарушаване на бъбречната функция (например, при назначаване на антихипертензивна или диуретична терапия, както и при назначаване на терапия с нестероидни противовъзпалителни средства).

Прилагане на рентгеноконтрастно средство

Интравазалното въвеждане на рентгеноконтрастно средство може да доведе до бъбречна недостатъчност. Ето защо метформинът трябва да бъде спрян преди прегледа, по време на прегледа и 48 часа след него. Терапията може да бъде продължена едва след като последващо изследване установи наличие на нормална бъбречна функция.

Хирургическа намеса

Метформинът трябва да бъде спрян 48 часа преди планирана операция с обща или невроаксиална анестезия. Обикновено терапията се продължава не по-рано от 48 часа след операцията при възстановено нормално хранене и ако последващото изследване установи наличие на нормална бъбречна функция.

Деца и юноши

Преди лечение с metformin е необходимо да се потвърди наличието на захарен диабет тип 2.

В течение на едногодишни контролирани клинични проучвания с metformin не беше установено влияние върху растежа или пуберитета, въпреки че дългосрочни резултати в това отношение не са налични. Затова е препоръчително да се следи отблизо за възможни въздействия на metformin върху растежа или пуберитета.

Деца между 10 и 12 години:

Само 15 пациента на възраст между 10 и 12 години бяха включени в контролираните клинични проучвания, проведени с деца и юноши. Въпреки, че ефикасността и безопасността на metformin при деца под 12 години не се различава от тази при по-големи деца, предписването на metformin на деца между 10 и 12 години трябва да се извършва с особено внимание.

Други предпазни мерки

* Всички пациенти трябва да продължат диетата, предвиждаща равномерно разпределен прием на въглехидрати през целия ден, като при това консумацията на въглехидрати трябва да бъде равномерно разпределена. Пациентите със свръхтегло трябва да продължат диетите с редуцирана калорийна стойност.
* Обичайните лабораторни изследвания за диабетен мониторинг трябва да се провеждат редовно.
* Сам по себе си, метформинът не причинява хипогликемия, но е препоръчително повишено внимание при прилагането му в комбинация с инсулин или сулфанилурейни лекарствени продукти.

4.5. Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействия

Непрепоръчителни комбинации

Алкохол

Повишен риск от лактатна ацидоза при остра алкохолна интоксикация, особено в случай на:

* постене (гладуване) или непълноценно хранене;
* чернодробна недостатъчност.

Да се избягва употребата на алкохол и алкохол-съдържащи лекарствени продукти.

Ренгеноконтрастни средства

Интравазалното въвеждане на рентгеноконтрастно средство може да предизвика бъбречна недостатъчност, която да доведе до натрупване на метформин и увеличаване на риска от лактатна ацидоза. Метформинът трябва да бъде спрян преди изследването, по време на изследването и 48 часа след него. Терапията трябва да продължи само, ако последваща проверка установи наличие на нормална бъбречна функция.

Комбинации, които налагат специални предпазни мерки при употреба

Глюкокортикоидите (системни и за локално приложение), бета-2-агонистите и диуретиците имат подчертана хипергликемична активност. Информирайте пациента и го посъветвайте да следи по-често кръвната си захар, особено в началото на лечението. При необходимост, регулирайте дозата на антидиабетното средство по време на терапията с друг лекарствен продукт и след неговото прекъсване.

АСЕ-инхибиторите могат да намалят нивото на кръвната захар. При необходимост, регулирайте дозата на антидиабетния продукт по време на терапията с АСЕ-инхибитори и след тяхното прекъсване.

4.6. Бременност и кърмене

Употреба по време на бременност

Засега не съществуват приложими епидемиологични данни. Опитите върху животни не показват вредно въздействие върху бременността, ембрионалното и феталното развитие, раждането или следродовото развитие (вж. и т. 5.3.).
Диабетно болна пациентки, които планират бременност или са бременни, не бива да се лекуват с метформин. В такъв случай трябва да се използва инсулин за поддържане на нивата на кръвната захар възможно най-близки до нормалните, за да се сведе до минимум риска от фетални малформации, свързани с патологичните нива на кръвната захар.

Употреба по време на кърмене

Метформинът се отделя в млякото на кърмещи плъхове. Все още няма натрупани данни при хора. Предвид значението на активната субстанция за здравето на майката, трябва да се вземе решение дали да се прекрати кърменето, или да се спре приемът на метформин.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Metfogamma® 500 сама по себе си не предизвиква хипогликемия и следователно не води до нарушаване на способността за шофиране или работа с машини. Все пак пациентите трябва да имат предвид, че при комбинирано лечение с метформин и други антидиабетни средства (сулфанилурейни продукти, инсулин, репаглинид), може да възникне риск от хипогликемия.

4.8. Нежелани лекарствени реакции

При оценяването на нежеланите лекарствени реакции са използвани следните данни за честотата на тяхното проявление:
Много чести: >=10%
Чести: >=1% - <10%
Нечести: >=0.1% - <1%
Редки: >=0.01% - <0.1%
Много редки: <0.01%

Стомашно-чревни нарушения

Много чести (> 10%):

Гадене, повръщане, диария, стомашни болки и загуба на апетит. Тези нежелани реакции най-често се появяват в началото на лечението и в повечето случаи отшумяват спонтанно. За да се избегнат стомашно-чревните симптоми, е препоръчително метформин да се приема по време или след хранене в 2 или 3 приема. Бавното увеличаване на дозата също способства за намаление на стомашно-чревните оплаквания.

Нарушения на нервната система

Чести (1-10%):

Метален вкус.

Нарушения на кожата и подкожната тъкан

Много редки (< 0,01%):

Лек еритем при свръхчувствителни пациенти.

Нарушения на метаболизма и храненето

Много редки (< 0,01%):

Подтискане резорбцията на витамин В12 с намаляване на серумните нива при дълготрайна употреба. Тази промяна е без клинично значение.

Много редки

Лактатна ацидоза (0.03 случая /1000 пациент-години) (вж. т. 4.4. – Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба)

Хепато-билиарни нарушения

Много редки: абнормни резултати от функционалните тестове на черния дроб или хепатит, които се нормализират след прекратяване приема на метформин хидрохлорид.

4.9. Предозиране

При дози до 85 g метформин не е наблюдавана хипогликемия, но има риск от лактатна ацидоза. До лактатна ацидоза могат да доведат остро предозиране или наличие на допълнителни рискови фактори. Необходими са спешни медицински мерки, които трябва да се провеждат в болнични условия. Най-ефективният начин за отстраняване на лактат и метформин е хемодиализата.

5. Фармакологични свойства

5.1. Фармакодинамични свойства

ПЕРОРАЛЕН АНТИДИАБЕТЕН ЛЕКАРСТВЕН ПРОДУКТ
(Храносмилателна система и метаболизъм)
(ATC код: A10BA02)

Метформинът е бигванид с понижаващо кръвната захар действие, като предизвиква понижение както на базалното, така и на постпрандиалното ниво на кръвната захар. Той не стимулира инсулиновата секреция и поради това не води до хипогликемия.
Метформинът действа по 3 механизма:

* Намаляване чернодробната продукцията на глюкоза, чрез подтискане на глюконеогенезата и гликогенолизата;
* Повишаване усвояването на глюкозата в мускулатурата, чрез подобряване на поемането и усвояването на глюкоза;
* Забавя интестиналната резорбция на глюкоза.

Метформинът стимулира вътрешноклетъчния синтез на гликоген като влияе върху гликогенсинтетазата.
Метформинът увеличава преносния капацитет на всички известни видове мембранни глюкозни транспортери (GLUT).

При хората, независимо от въздействието си върху гликемията, незабавно освободеният метформин оказва благотворно влияние върху мастния метаболизъм. Това е демонстрирано чрез терапевтични дози в контролирани средносрочни и дългосрочни клинични изследвания: незабавно освободеният метформин намалява общото ниво на холестерола, LDL-холестерола и триглицеридните нива.

Клинична ефективност

Широкомащабното проучване на диабета UKPDS установи дълготрайните ползи от интензивния контрол на кръвната захар при пациенти с диабет тип 2 и свръхтегло. При анализ на резултатите на пациенти със свръхтегло, които след неуспех от прилаганата диета са лекувани само с метформин, са получени следните данни:

* значително намаляване на абсолютния риск от всякакви свързани с диабета усложнения в групата на приемащите метформин (29.8 случая/ 1000 пациентгодини) в сравнение с подложените само на диета (43.3 случая/ 1000 пациентгодини), p=0.0023, и в сравнение с пациенти на монотерапия със сулфанилурейни средства и инсулин (40.1 случая/ 1000 пациентгодини), p=0.0034;
* значително намаляване на абсолютния риск от свързана с диабета смъртност: метформин 7.5 случая/ 1000 пациент-години, само на диета 12.7 случая/ 1000 пациентгодини, p=0.017;
* значително намаляване на абсолютния риск от обща смъртност: метформин 13.5 случая/ 1000 пациентгодини в сравнение с подложените само на диета 20.6 случая/ 1000 пациентгодини (p=0.011), и в сравнение с пациенти на монотерапия със сулфанилурейни средства и инсулин 18.9 случая/ 1000 пациентгодини (p=0.021);
* значително намаляване на абсолютния риск от инфаркт на миокарда: метформин 11 случая/ 1000 пациентгодини, само на диета 18 случая/ 1000 пациентгодини (p=0.01)

При употребата на метформин, като втора линия лечение в комбинация със сулфанилурейни лекарствени продукти не е наблюдавано подобрение на клиничните резултати.

При диабет тип 1, комбинацията от метформин и инсулин е използвана при ограничен брой пациенти, но клиничното значение на тази комбинация все още не е ясно установено.

Контролирани едногодишни клинични изследвания върху ограничена група пациенти на възраст между 10 и 16 години показаха подобен ефект върху контрола на кръвната захар, както при възрастните.

5.2. Фармакокинетични свойства

Абсорбция

След перорален прием на метформин, той се резорбира напълно (Tmax) след 2 часа и половина. Абсолютната бионаличност на таблетка метформин от 500 mg или 850 mg при здрави доброволци е приблизително 50-60 %. След перорален прием нерезорбираната част, която остава в изпражненията, е 20-30 %.

След перорален прием метформинът се резорбира непълно и показва характеристики на насищане. Приема се, че фармакокинетиката на метформина е нелинейна.

При препоръчителните дози и схеми на прием на метформин, стабилни концентрации се достигат след 24 до 48 часа и обикновено са по-малки от 1 μg/ml. При контролирани клинични изпитвания максималните плазмени нива (Cmax) не надхвърлят 4 μg/ml дори при максимални дози. Храната намалява и леко забавя резорбцията на метформин. След приема на доза от 500 mg, се наблюдава 40% намаление на максималната плазмена концентрация, 20% намаление на AUC (площта под кривата) и увеличаване на времето за постигане на максимална плазмена концентрация (Тmax) с 35 минути. Клиничните ефекти от тези резултати не са известни.

Разпределение

Метформинът практически не се свързва с плазмените протеини.

Метформинът преминава в еритроцитите. Максималната концентрация в обща кръв е по-ниска отколкото в плазмата и се установява приблизително по едно и също време.

Еритроцитите най-вероятно представляват вторичен компартимент на разпределение. Средният обем на разпределение (Vd) възлиза на 63 – 276 литра.

Метаболизъм

Метформинът се отделя непроменен в урината. Досега не са регистрирани негови метаболити при хора.

Елиминиране

Реналният клирънс на метформина е > 400 ml/min, което показва че метформинът се елиминира чрез гломерулна филтрация и тубулна секреция. След перорален прием, средният елиминационен полуживот е около 6,5 часа. При нарушена бъбречна функция, реналният клирънс намалява в съответствие с креатининовия клирънс, при което се удължава елиминационния полуживот и се стига до повишени нива на метформин в плазмата.

Деца

Изследване при прилагане на единична доза: След прилагане на единична доза metformin hydrochloride от 500 mg, фармакокинетичният профил беше същият, както при здрави възрастни.

Изследване при прилагане на многократни дози: След прилагане на многократни дози (500 mg metformin hydrochloride два пъти дневно в продължение на 7 дни) средната максимална плазмена концентрация (Cmax) и площта под кривата (AUC) бяха редуцирани съответно с около 33% и 40%, в сравнение със същите показатели при възрастни пациенти приемали многократни дози от 500 mg два пъти дневно в продължителност на 14 дни. Тъй като дозата е титрирана индивидуално, в зависимост от гликемичния контрол, тези резултати са с ограничена клинична значимост.

5.3. Предклинични данни за безопасност:

Предклиничните данни, базирани на стандартните изследвания за фармакологична безопасност, токсичност при многократно дозиране, генотоксичност, карциногенен потенциал и репродуктивна токсичност, не показват съществуваща специална опасност за хората.

6. Фармацевтични данни

6.1. Списък на помощните вещества

Sodium starch glycolate, maize starch, povidone K30, silica colloidal anhydrous, magnesium stearate, hypromellose, titanium dioxide, propylene glycol, macrogol 6000, talc.

6.2. Физико-химични несъвместимости

Не са известни.

6.3. Срок на годност

4 години.

6.4. Специални условия на съхранение

Няма.

6.5. Данни за опаковката

Опаковки по 30 филмирани таблетки
Опаковки по 120 филмирани таблетки

6.6. Специфични предпазни мерки при изхвърляне на използван лекарствен продукт или отпадъчни материали от него

Няма.

Този продукт Ви носи 111 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

ЛИСТОВКА: ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПОТРЕБИТЕЛЯ

Метфогамма® 500 mg филмирани таблетки
Metfogamma® 500 mg film-coated tablets

Метформинов хидрохлорид (metforminhydrochloride)Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате този лекарствен продукт.

* Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
* Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
* Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо от това, че техните симптоми са същите както Вашите.
* Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

1. Какво представлява Метфогамма и за какво се използва
2. Преди да приемете Метфогамма
3. Как да приемате Метфогамма
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Метфогамма
6. Допълнителна информация.

1. КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА МЕТФОГАММА И ЗА КАКВО СЕ ИЗПОЛЗВА

Метфогамма 500 mg филмирани таблетки спада към групата лекарствени продукти, използвани за лечение на неинсулинозависим тип захарен диабет (НИЗЗД, тип 2) при възрастни и деца над 10 години.

Метфогамма е лекарствен продукт, който понижава високите нива на кръвната захар при пациенти с диабет (НИЗЗ тип 2, при възрастни), особено при пациенти със свръхтегло, когато хранителният режим и физическите упражнения сами по себе си не са довели до необходимото регулиране на нивата на кръвната захар.

Възрастни
Метфогамма може да се прилага самостоятелно (като монотерапия) или в комбинация с други лекарствени продукти за понижаване на кръвната захар или с инсулин.

Деца и юноши
Метфогамма може да се прилага самостоятелно (като монотерапия) или в комбинация с инсулин при деца над 10 години и юноши.

При лечение на пациенти със свръхтегло и захарен диабет тип 2 и след неуспех от диетата, лечението с метформин е първото средство за понижаване на честотата на усложненията от диабета

2. ПРЕДИ ДА ПРИЕМЕТЕ МЕТФОГАММА

Не приемайте Метфогамма при:
- свръхчувствителност към метформинов хидрохлорид или някоя от другите съставки на Метфогамма 500 mg филмирани таблетки;
- повишаване киселинността на кръвта при диабет (диабетна кетоацидоза), предхождащ етап на кома (прекома)
- бъбречна недостатъчност или нарушение на бъбречната функция (бъбречна недостатъчност с повишени стойности на креатинин в кръвта)
- остри състояния, потенциално застрашаващи бъбречната функция, като например:

* загуба на течности вследствие на продължително повръщане или тежка диария;
* тежки инфекции;
* нарушения в циркулацията (шок);

* прегледи с интравазално прилагане на йодсъдържащи контрастни средства - преди прегледа, по време на прегледа и 48 часа след това;

- остри или хронични заболявания, които могат да причинят недостиг на кислород в телесните тъкани (тъканна хипоксия), като например:

* сърдечна недостатъчност или нарушение във функцията на белите дробове (сърдечна или дихателна недостатъчност);
* сърдечен удар (прекаран наскоро миокарден инфаркт);
* нарушения в циркулацията (шок);

- чернодробна недостатъчност, остра алкохолна интоксикация, алкохолизъм;
- период на кърмене.

Обърнете специално внимание при употребата на Метфогамма
В случай на нежелано натрупване, метформинът може да отключи или улесни повишаването на киселинността на кръвта (лактатна ацидоза) – усложнение, което ако не се лекува своевременно, може да бъде животозастрашаващо (например кома). Освен предозиране, причините за повишаването на киселинността на кръвта с млечна киселина могат да са свързани с пренебрегване на наличието или появата на противопоказания. Ето защо противопоказанията трябва да се съблюдават стриктно (вж. т. 2: “Не приемайте Метфогамма при:”). Симптомите на една започваща лактатна ацидоза могат да наподобяват нежеланите реакции на метформина върху стомашно-чревния тракт: гадене, повръщане, диария и стомашни болки. Пълната клинична картина, с мускулни болки и крампи, хипервентилация и замъгляване на съзнанието, може да се прояви в рамките на часове и изисква незабавно хоспитализиране.

Рискът от нежелано натрупване, а оттам и рискът от повишена киселинност на кръвта с млечна киселина (лактатна ацидоза) се определя главно от бъбречната функция, поради което проверяването на нормалната бъбречна функция е предпоставка за назначаване на терапия с Метфогамма 500 mg филмирани таблетки.

Изследването на бъбречната функция чрез определяне нивата на серумния креатинин, следва да се повтаря поне веднъж годишно, а в някои случаи - по-често. Ако стойността на серумния креатинин е на горна граница, погрижете се да правите това изследване поне два до четири пъти годишно. Трябва да се отбележи, че особено при по-възрастни пациенти, стойността на серумния креатинин сама по себе си не винаги е показателна; може да се наложи да се изследва и друг показател, за да се определи бъбречната функция – креатининов клирънс, преди началото на терапията.

Особено внимание трябва да се обърне в случаи, когато може да се очаква нарушение в бъбречната функция (например в началото на терапия с някои медикаменти за високо кръвно налягане или ревматизъм).

Особено внимание трябва да се обърне и при нарушения на чернодробната функция.

При изследвания с интравазално прилагане на йодсъдържащи контрастни средства съществува риск от остра бъбречна недостатъчност. Ето защо терапията с Метфогамма трябва да се прекрати преди изследването, като нейното продължаване може да бъде предписано два дни след изследването, едва след като последваща проверка установи наличие на нормална бъбречна функция.

Лечението с Метфогамма трябва да се прекрати два дни преди планирана операция с обща или спинална анестезия и може да бъде продължено два дни след нея, ако е установена нормална бъбречна функция.

При бактериална или вирусна инфекция (например, грип, възпаление на дихателните пътища, възпаление на пикочните пътища), информирайте Вашия лекар.

Продължете хранителния си режим по време на терапията с Метфогамма, като обръщате специално внимание на дневния прием на въглехидрати. Ако сте със свръхтегло, трябва да продължите диетата си за редукция на теглото под лекарско наблюдение.

Поемането на големи количества алкохол крие риск от хипогликемия и лактатна ацидоза; по време на терапия с метформин трябва да избягвате употреба на алкохол.

Деца и юноши
Важно е, преди начало на лечението с Метфогамма 500 mg филмирани таблетки, лекуващият лекар да потвърди наличието на неинсулинозависим тип захарен диабет (НИЗЗД, тип 2).
При едногодишни контролирани клинични изследвания, не бе установено повлияване на растежа и пуберитета от метформиновата терапия. Резултати от дългосрочни проучвания не са налични.
Тъй като в клиничните проучвания беше включен малък брой деца между 10 и 12 години, то при лечение на тази възрастова група с Метфогамма трябва да се обърне особено внимание.

Пациенти в старческа възраст
Тъй като при по-възрастните пациенти често се наблюдава нарушение на бъбречната функция, дозата метформин трябва да бъде съобразена с нея. Ето защо е наложително редовно измерване на показателите на бъбречната функция, провеждано от лекар.

Прием на други лекарствени продукти

Моля, информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате/използвате други лекарства или сте приемали/използвали други лекарства наскоро, дори ако става въпрос за лекарствени продукти, които се отпускат без рецепта. По време на дългосрочна терапия с Метфогамма, както започването, така и преустановяването на допълнителна лекарствена терапия може да повлияе на регулирането на кръвната захар.

Информирайте Вашия лекар или фармацевт, ако приемате следните лекарствени продукти или сте ги приемали наскоро: кортикостероиди, някои лекарствени продукти за регулиране на високо кръвно налягане (ACE-инхибитори), лекарства които увеличават производството на урина (диуретици), някои лекарствени продукти за лечение на бронхиална астма (бета-симпатомиметици), както и йодсъдържащи контрастни средства и алкохол-съдържащи продукти.

Прием на Метфогамма с храна и напитки

По време на употреба на Метфогамма трябва да избягвате алкохолни напитки и храни.

Бременност и кърмене
Диабетно болна пациентка, която планира бременност или е бременна, не бива да се лекува с Метфогамма. В такъв случай трябва да се използва инсулин за поддържане на нормални нива на кръвната захар. Информирайте своевременно Вашия лекар, за да може да Ви препоръча инсулинова терапия.

Това лекарство не трябва да се приема по време на кърмене.

Шофиране и работа с машини
Терапията с Метфогамма сама по себе си не води до намаляване на кръвната захар (хипогликемия), поради което не влияе върху способността за шофиране или работа с машини. При комбинирано лечение със сулфанилурейни продукти, инсулин или други медикаменти, които намаляват кръвната захар, способността за шофиране и работа с машини може да бъде нарушена поради възможно понижаване на кръвната захар (хипогликемия).


Важна информация за някои от съставките на Метфогамма 500 mg филмирани таблетки

Метфогамма 500 mg съдържа пропилен гликол.

3. КАК ДА ПРИЕМАТЕ МЕТФОГАММА

Винаги приемайте Метфогамма, като спазвате стриктно указанията на Вашия лекар. Моля, ако в нещо не сте напълно сигурни, консултирайте се с Вашия лекар или фармацевт.

Дозата Метфогамма 500 mg филмирани таблетки се определя от лекар конкретно за всеки пациент въз основа на стойностите на кръвната захар и се следи при редовни лекарски прегледи.

Предлагат се и филмирани таблетки със съдържание на активно вещество от 850 mg и 1000 mg метформин за индивидуално регулиране на необходимата поддържаща доза.

Ако лекарят не е предписал друго, стандартните дози са:

Дозировка при възрастни
Обичайната начална доза е 2 до 3 филмтаблетки Метфогамма 500 mg дневно (еквивалентни на 1000 до 1500 mg метформин) по време или след хранене. Дозата може да бъде повишена до максимална дневна доза от 6 филмтаблетки Метфогамма 500 mg (еквивалентни на 3000 mg метформин). Ако се налага да взимате доза от няколко таблетки, е препоръчително да изберете таблетки с по-голяма концентрация.

Дозировка при деца над 10 години и юноши
Моно- и комбинирана терапия с инсулин:
Обичайната начална доза е 1 филмтаблетка Метфогамма 500 mg дневно (еквивалентна на 500 mg метформинов хидрохлорид) по време или след хранене.
Дозата може да се увеличи до максимално препоръчваната доза от 4 филмтаблетки по 500 mg (еквивалентна на 2 g метформинов хидрохлорид).

Приемайте филмираните таблетки цели, без да ги сдъвквате, по време или след хранене, с достатъчно течност. Когато дневната Ви доза е две или повече филмирани таблетки, те трябва да се разпределят през деня, например по една филмирана таблетка след всяко основно хранене.

Моля, информирайте Вашия лекар, ако имате чувството, че въздействието на Метфогамма 500 mg е твърде силно или твърде слабо.

Ако сте приели по-голяма от предписаната Ви доза Метфогамма 500 mg:
Ако сте приели по-голяма от предписаната Ви доза Метфогамма, трябва незабавно да уведомите Вашия лекар. Еднократното предозиране с Метфогамма не води до снижаване на кръвната захар (хипогликемия), но крие риск от повишаване киселинността на кръвта с млечна киселина (лактатна ацидоза). Симптоматиката на едно започващо увеличаване на киселинността на кръвта с млечна киселина може да прилича на преките нежелани реакции на метформина върху стомашно-чревния тракт: гадене, повръщане, диария и стомашни болки. Пълната картина с мускулни болки и крампи, прекомерно учестяване на дишането, както и замъгляване на съзнанието и кома, може да се развие в рамките на часове и изисква незабавна хоспитализация.

Ако сте забравили да вземете Метфогамма:
Ако сте забравили един прием на Метфогамма, вземете предписаното Ви количество Метфогамма във времето, определено за следващия прием, и се опитайте за в бъдеще да спазвате дадените Ви инструкции. При никакви обстоятелства не се опитвайте да наваксате пропуснатия прием, като приемете по-голямо количество филмирани таблетки наведнъж.

Какво се получава, когато лечението с Метфогамма бъде прекъснато:
Ако прекъснете лечението с Метфогамма без лекарско предписание, можете да очаквате нивото на кръвната Ви захар да се покачи неконтролирано и в течение на дълъг период от време да се проявят късните последствия на захарната болест, като напр. увреждания на очите, бъбреците и кръвоносните съдове.

4. ВЪЗМОЖНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ

Както при всички лекарства така и при Метфогамма могат да се проявят нежелани реакции, които могат да не се проявят при всеки пациент.
Посочените честоти служат за основа при преценката на тези реакции:

Много чести:
При повече от 1 на 10 лекувани пациента


Чести:
При по-малко от 1 на 10, но повече от 1 на 100 лекувани пациента

Нeчести:
При по-малко от 1 на 100, но повече от 1 на 1000 лекувани пациента


Редки:
При по-малко от 1 на 1000, но повече от 1 на 10.000 лекувани пациента

Много редки:
При по-малко от 1 на 10.000 лекувани пациента, включително данните за изолирани случаи

Значителни странични въздействия или симптоми, които трябва да се имат в предвид и мерки, които трябва да се предприемат.
Ако при Вас се прояви някоя от следващите нежелани реакции, трябва да спрете приема на Метфогамма и при първа възможност да се консултирате с лекар.

Стомашно-чревни нарушения
- Много чести:
Гадене, повръщане, диария, стомашни болки, загуба на апетит. Обикновено се появяват в началото на лечението и в повечето случаи отшумяват спонтанно. За да се избегнат тези оплаквания, е препоръчително Метфогамма да се приема по време или след хранене в 2 или 3 приема. Ако оплакванията продължават дълго време, прекратете приема на лекарството и уведомете Вашия лекар.
- Чести:
Метален вкус.

Нарушения на метаболизма и храненето
- Много редки:
Тежко метаболитно разстройство с повишаване киселинността на кръвта с млечна киселина (лактатна ацидоза). Симптомите могат да се изразяват в повръщане и стомашни болки, евентуално съпътствани с мускулни болки и крампи или тежка обща умора (Вж. “ Обърнете специално внимание при употребата на Метфогамма”).
Редукция на абсорбцията на витамин B12 с последващо намаляване на серумните нива. Това трябва да се счита за възможна причина при пациенти със специфична форма на анемия (мегалобластна анемия).

Нарушения на кожата и подкожната тъкан
- Много редки:
Зачервяване (лек еритем) при пациенти с непоносимост към определени медикаменти.

Хепато-билиарни нарушения
- Много редки:
Патологични промени в резултатите от функционалните тестове на черния дроб или възпаление на черния дроб (хепатит) със или без жълтеница, които отшумяват след прекратяване приема на Метфогамма.

Спешни мерки
Ако имате съмнения за повишаване киселинността на кръвта с млечна киселина (лактатна ацидоза), незабавно посетете Вашия лекар и не вземайте повече Метфогамма.

Ако забележите нежелани реакции, които не са упоменати в тази листовка, информирайте Вашия лекар или фармацевт.

Относно нежеланите реакции при деца и юноши са налични ограничени данни. По своята честота, тип и острота тези реакции са сравними с реакциите при възрастните.

5. КАК ДА СЪХРАНЯВАТЕ МЕТФОГАММА

Съхранявайте на място, недостъпно за деца!

Срокът на годност на продукта е отпечатан върху опаковката. Не използвайте този лекарствен продукт след посочения срок на годност.

6. ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Какво съдържа Метфогамма 500 mg филмирани таблетки

Активно вещество: метформинов хидрохлорид.

Всяка филмирана таблетка съдържа 500 mg метформинов хидрохлорид.

Помощни вещества:
Натриево нишестен гликолат, царевично нишесте, повидон K30, колоидален безводен силициев диоксид, магнезиев стеарат (Ph. Eur.), хипромелоза, титанов диоксид (Е 171), пропилен гликол, макрогол 6000, талк.
Съдържанието на въглехидрати съответства на по-малко от 0,01 ВЕ.Как изглежда Метфогамма 500 mg филмирани таблетки и какво съдържа опаковката
Метфогамма 500 mg се предлага в опаковки от 30 и 120 филмирани таблетки.

Споделете мнението си за МЕТФОГАМА 500МГ ТАБЛ. X 120

Web Statistics