Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ЕВОФЕКС 180МГ Х 10ТАБЛ.

ЕВОФЕКС се прилага с цел облекчение на симптомите, свързани с хронична идиопатична уртикария.

  • Производител: Ewopharma
  • Код: 39338
Този продукт Ви носи 81 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

                                                  ЕВОФЕКС

                                                      Ewofex

 

таблетки 180 мг. * 10

 

1. ТЪРГОВСКО ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ

Ewofex 180 mg film-coated tablets Евофекс 180 mg таблетка филмирана

 

2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ

Всяка таблетка съдържа 180 mg fexofenadine hydrochloride (еквивалентен на 168 mg fexofenadine)За пълния списък на помощните вещества виж т. 6.1

 

3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА

Филмирана таблеткаЖълта продълговата би-конвексна филмирана таблетка, плоска от едната страна и с централна разделителна линия от другата страна; разделителната линия е само да улесни разделянето за свободно поглъщане и не разделя на еднакви части таблетката

 

4. КЛИНИЧНИ ДАННИ

 

4.1. ТЕРАПЕВТИЧНИ ПОКАЗАНИЯ

Облекчение на симптомите, свързани с хронична идиопатична уртикария.

 

4.2. ДОЗИРОВКА И НАЧИН НА ПРИЛОЖЕНИЕ

Възрастни и деца над 12-годишна възраст

Препоръчваната доза фексофенадин хидрохлорид за възрастни и деца над 12-годишна възраст е 180 mg веднъж дневно преди ядене.Таблетката трябва да бъде погълната с достатъчно количество вода.

 

Деца под 12-годишна възраст

Ефективността и безопасността на фексофенадин хидрохлорид не е проучвана при деца под 12-годишна възраст.

 

Специални рискови групи

Проучванията при специални рискови групи (пациенти в напреднала възраст, болни с увредена бъбречна или чернодробна функция) показват, че не се налага корекция на дозата на фексофенадин хидрохлорид при тези пациенти.

 

4.3. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Свръхчувствителност към фексофенадин или към някое от помощните вещества.

 

4.4. СПЕЦИАЛНИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ И ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ПРИ ПОТРЕБА

Съществуват ограничени данни за приложението на продукта при пациенти в напреднала възраст и болни с увредена бъбречна или чернодробна функция. Фексофенадин хидрохлорид трябва да се прилага внимателно при тези групи пациенти.

 

4.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ДРУГИ ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ И ДРУГИ ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Фексофенадин не се подлага на биотрансформация в черния дроб и поради това не взаимодейства с други лекарства посредством чернодробните механизми. Фексофенадин е Р-gp и ОАТР субстрат. Едновременното приложение на фексофенадин хидрохлорид с еритромицин или кетоконазол води до увеличение на нивата на фексофенадин в плазмата 2-3 пъти. Също е установено че еднократната доза на lopinavir и ritonavir комбинация (400 mg/100 mg) води до четирикратно увеличение на плазмената концентрация на fexofenadine, докато постоянната доза на lopinavir/ritonavir увеличава плазмената концентрация на fexofenadine до 2,9 пъти. По този начин нежеланите реакции на фексофенадина може да се увеличат. Не са известни фармакодинамични взаимодействия.

Не е наблюдавано взаимодействие между фексофенадин и омепразол. Приложението на антиациди, съдържащи алуминиев и магнезиев хидроксид, 15 минути преди фексофенадин хидрохлорид е причинило намаление на бионаличностга, най-вероятно дължащо се на свързване в стомашно-чревния тракт. Препоръчва се интервалът между приложението на фексофенадин хидрохлорид и антиацидите, съдържащи алуминиев и магнезиев хидроксид да бъде не по-малък от 2 часа.Алергичен тест: Употребата на този лекарствен продукт трябва да бъде прекратена три дни преди теста.

 

4.6. БРЕМЕННОСТ И КЪРМЕНЕ

Няма достатъчно данни за употребата на fexofenadine hydrochloride при бременни жени. Ограничени проучвания при животни не откриват директни или индиректни ефекти по отношение на бременността, ембрионалното/феталното развитие, раждането и постнаталното развитие (виж т. 53). Fexofenadine hydrochloride трябва да се използва по време на бременност само, ако това е наложително.

 

Кърмене

Не са налични данни за съдържание на fexofenadine в кърмата след приложението му. Обаче при проложението на terfenadine при кърмачки е установено че фексофенадин преминава в кърмата. Поради това фексофенадин хидрохлорид не се препоръчва при жени, които кърмят.

 

4.7. ЕФЕКТ ВЪРХУ СПОСОБНОСТТА ЗА ШОФИРАНЕ И РАБОТА

EWOFEX няма или има незначително въздействие върху способността за шофиране и работа с машини. За да се идентифицират обаче чувствителните лица, които имат необичайна реакция към лекарството, се препоръчва да се провери отговор преди шофиране или изпълняване на сложни задачи.

 

4.8. НЕЖЕЛАНИ ЛЕКАРСТВЕНИ РЕАКЦИИ

Нежеланите реакции са класифицирани по-долу съгласно засягане на определени органи:

• Много чести: (>1/10)

. Чести: (>1/100 до <1/10)

• Немного чести: (>1/1,000 до < 1/100) . Редки: (> 1/10, 000 до < 1/1,000)

• Много редки: (>1/10, 000)

• Неизвестни (не могат да се установят от наличните данни)

Нарушения на имунната система:

Редки: реакции на свръхчувствителност, проявени с ангиоедем, стягане в гърдите, диспнея, зачервяване на кожата и системна анафилаксия.

Психиатрични нарушения:

Нечести: умора, безсъние, нервност, нарушения на съня

 

Нарушения на нервната система:

Чести: главоболие (7.3%), сънливост (2.3%), замайване (1.5%).Нечести: умора (1.5%)

 

Гастро-интестинални нарушения:

Чести: гадене (1.5 %), съхнене на устата ( 3-5%)

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Редки: обрив, уртикария, сърбеж

При контролирани клинични проучвания честотата на повечето често съобщавани нежелани реакции е била подобна на честотата на наблюдаваните в групата с плацебо.В редки случаи са съобщавани инциденти (с честота под 1 %) при контролраните проучвания, подобни на тези при плацебо и от постмаркетингови проучвания.

 

4.9. ПРЕДОЗИРАНЕ

При предозиране с fexofenadine hydrochloride се съобщава за замайване, сънливост, отпадналост и сухота в устата. При здрави доброволци са прилагани еднократни дози до 800 mg и дози до 690 mg два пъти дневно в продължение на 1 месец или 240 mg веднъж дневно в продължение на 1 година без развитие клинично значими нежелани лекарствени реакции в сравнение с плацебо. Максималната толерирана доза на fexofenadine hydrochloride не е установявана.

Лечение:

В случай на предозиране за отстраняване на на абсорбирания продукт трябва да се предприемат стандартни мерки. Препоръчва се симптоматично и поддържащо лечение. Хемодиализата не отстранява ефективно fexofenadine hydrochloride от кръвта.

 

 

5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ ДАННИ

5.1. ФАРМАКОДИНАМИЧНИ СВОЙСТВА

Фармакотерапевтична група: антихистамин за системна употреба, АТС код R06A Х26Механизъм на действие: fexofenadine hydrochloride е неседативен H1 антихистамин.Fexofenadine е фармакологично активен метаболит на terfenadine.Не са наблюдавани значими разлики в QTC интервалите в сравнение с плацебо при пациенти със сезонен алергичен ринит, получавали фексофенадин хидрохлорид до 240 mg два пъти дневно в продължение на 2 седмици. Не са наблюдавани значими разлики в сравнение с плацебо в QTC интервалите и при здрави доброволци, получавали фексофенадин хидрохлорид до 60 mg два пъти дневно в продължение на 6 месеца, 400 mg два пъти дневно в продължение на 6,5 дни и 240 mg веднъж дневно в продължение на 1 година. Фексофенадин в концентрации 32 пъти по-големи от терапевтичните при човека не е имал ефект върху забавени К+ канали, клонирани от човешко сърце.

 

5.1. ФАРМАКОКИНЕТИЧНИ СВОЙСТВА

Фексофенадин хидрохлорид се резорбира бързо в организма след перорално приложение, като Ттах се достига приблизително 1-3 часа след приложението. Средната стойност  на Сmах е приблизително 494 ng/ml след прилагане на доза от 180 mg веднъж дневно.

Фексофенадин се свързва с плазмените протеини в 60-70%. Фексофенадин се подлага на незначителен метаболизъм - чернодробен и извън чернодробен. Той е единственото основно съединение, идентифицирано в урината и фекалиите при животни и хора. Профилът на плазмените концентрации на фексофенадин следва биекспоненциална крива с време на полуживот от 11 до 15 часа след многократно приложение. Фармакокинетиката на фексофенадин след еднократно и многократно приложение е линейна за перорални дози до 120 mg два пъти дневно. Доза от 240 mg два пъти дневно дава малко по-голямо от пропорционалното увеличение (8,8 %) на площта под кривата в равновесно състояние, което показва, че фармакокинетиката на фексофенадин е практически линейна при дози между 40 mg и 240 mg дневно. Счита се, че жлъчната екскреция е основният път на елиминиране, като до 10% от приетата доза се екскретира в непроменен вид с урината.

 

5.3. ПРЕДКЛИНИЧНИ ДАННИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Кучета са понасяли 450 mg/kg два пъти дневно в продължение на б месеца и не са показали признаци на токсичност с изключение на повръщане понякога. И при изследвания върху кучета и гризачи с еднократни дози не са наблюдавани находки, свързани с третирането.Проучванията на тъканното разпределение с белязан фексофенадин хидрохлорид върху плъхове показва, че фексофенадин не преминава кръвномозъчната бариера.Фексофенадин хидрохлорид не е показал мутагенен ефект при различни тестове за мутагенност in vitro и in vivo.

Канцерогенният потенциал на фексофенадин хидрохлорид е бил оценяван с помощта на поддържащи фармакокинетични изследвания на terfenadin, показващи експозиция на фексофенадин хидрохлорид (чрез плазмените стойности на AUC). Не са наблюдавани данни за канцерогенност при плъхове и мишки, третирани с terfenadin (до 150 mg/kg дневно).

Проучванията на токсичния ефект на fexofenadine върху репродуктивността при мишки не показват увреждане на фертилността, не е наблюдаван тератогенен ефект и увреждане на пре- или постнаталното развитие.

 

 

6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ

 

6.1. СПИСЪК НА ПОМОЩНИТЕ ВЕЩЕСТВА

Сърцевина на таблетката

• микрокристална целулоза;

• сода кроскармелоза;

• царевично нишесте;

• повидон;

• магнезиев стеарат.

 

Филмиращо покритие

• хипромелоза (Е464);

• титаниев диоксид (Е171);

• макрогол 400;

• макрогол 4000;

• железен оксид жълт (Е 172).

 

6.2. ФИЗИКО-ХИМИЧНИ НЕСЪВМЕСТИМОСТИ.

Не са известни

 

 

6.3. СРОК НА ГОДНОСТ

2 години.

Споделете мнението си за ЕВОФЕКС 180МГ Х 10ТАБЛ.

Web Statistics