Приятно пазаруване!
Филтри

Категории с падащо меню

Избрани продукти

ЕВОФЕКС 120МГ Х 10ТАБЛ.

ЕВОФЕКС се прилага с цел облекчение на симптомите, свързани със сезонния алергичен ринит и хроничната идиопатична уртикария.

  • Производител: Ewopharma
  • Код: 40345
Този продукт Ви носи 59 бонус точки
Продуктът не може да бъде поръчан онлайн
Изпрати на приятел Оценка и коментар Добави в желани Сравни

КРАТКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПРОДУКТА
 

Име на лекарствения продукт:

Ewofex 120 mg, 180 mg филмирани таблетки.

 

Качествен и количествен състав:

Всяка таблетка съдържа 120 mg или 180 mg fexofenadine hydrochloride (еквивалентен на 112 mg fexofenadine).

 

Терапевтични показания:

Облекчение на симптомите, свързани със сезонния алергичен ринит и хроничната идиопатична уртикария.

 

Дозировка и начин на приложение:

Възрастни и деца над 12-годишна възраст - 120 mg веднъж дневно за лечение на симптомите на алергичен ринит или 180 mg веднъж дневно за лечение на симптомите на идиопатична уртикария. Таблетката трябва да бъде погълната с достатъчно количество вода.

Специални рискови групи.

Проучванията при специални рискови групи (пациенти в напреднала възраст, болни с увредена бъбречна или чернодробна функция) показват, че не се налага корекция на дозата на фексофенадин хидрохлорид при тези пациенти.

 

Противопоказания.

Свръхчувствителност към фексофенадин или към някое от помощните вещества.

 

Специални предупреждения и предпазни мерки при употреба.

Съществуват ограничени данни за приложението на продукта при пациенти в напреднала възраст и болни с увредена бъбречна или чернодробна функция,Фексофенадин хидрохлорид трябва да се прилага внимателно при тези групи пациенти.

 

Взаимодействия с други лекарствени продукти и други форми на взаимодействие.

Фексофенадин не се подлага на биотрансформация в черния дроб, поради което не взаимодейства с други лекарства посредством чернодробните ензими, фексофенадин е Р-др и 0ATP-субстрат. Едновременното приложение на фексофенадин хидрохлорид с еритромицин или кетоконазол води до увеличение на нивата на фексофенадин в плазмата 2-3 пъти. Установено е, че еднократната доза на lopinavir и ritonavir комбинация (400 mg/100 mg) води до четирикратно увеличение на плазмената концентрация на фексофенадин, докато постоянната доза на lopinavir/ ritonavir увеличава плазмената концентрация на фексофенадин до 2.9 пъти. Не е наблюдавано взаимодействие между фексофенадин и омепразол. Приложението на антиациди, съдържащи алуминиев и магнезиев хидроксид, 15 минути преди фексофенадин хидрохлорид е причинило намаление на бионаличността, най-вероятно дължащо се на свързване в стомашно-чревния тракт. Препоръчва се интервалът между приложението на фексофенадин хидрохлорид и антиацидните продукти, съдържащи алуминиев и магнезиев хидроксид да бъде не no-малък от 2 часа. Не са известни фармакодинамични взаимодействия.

Алергичен тест: Употребата на фексофенадин трябва да бъде прекратена три дни преди извършването на теста.

 

Бременност и кърмене.

Няма достатъчно данни за употребата на фексофенадин хидрохлорид при бременни жени. Ограничени проучвания при животни не откриват директни или индиректни ефекти по отношение на бременността, ембрионалното/ феталното развитие, раждането и постнаталното развитие. Фексофенадин хидрохлорид трябва да се използва по време на бременност само, ако това е наложително.

Кърмене. Не са налични данни за съдържание на фексофенадин в кърмата след приложението му. Въпреки това приложението на терфенадин при кърмачки е установено, че фексофенадин преминава в кърмата. Поради това фексофенадин хидрохлорид не се препоръчва при жени, които кърмят.

 

Ефект върху способността за шофиране и работа.

Ewofex няма или има незначително въздействие върху способността за шофиране и работа с машини. За да се идентифицират обаче чувствителните лица, които имат необичайна реакция към лекарството, се препоръчва да се провери индивидуалния отговор преди шофиране или изпълняване на сложни задачи.

 

Нежелани лекарствени реакции.

Нежеланите реакции са класифицирани по-долу съгласно засягане на определени органи:

Много чести: (sl/Ю); Чести: (sl/100 до 1/10);

Не много чести: (*1/1, 000 до «1/100);

Редки: (»1/10, 000 до «1/1,000);

Много редки: (»1/10, 000 д) неизвестни (не могат да се установят от наличните данни).

 

Нарушения на имунната система:

Редки: реакции на свръхчувствителност, проявени с ангиоедем, стягане в гърдите, диспнея, зачервяване на кожата и системна анафилаксия.

 

Психиатрични нарушения:

Нечести: умора, безсъние, нервност, нарушения на съня.

 

Нарушения на нервната система:

Чести: главоболие (7.3%), сънливост (2.3%), замайване (1.5%). Нечести: умора (1.5%).

 

Гастро-интестинални нарушения:

Чести: гадене (1.5 %), съхнене на устата (3-5%).

 

Нарушения на кожата и подкожната тъкан:

Редки: обрив, уртикария, сърбеж. При контролирани клинични проучвания честотата на повечето често съобщавани нежелани реакции е била подобна на честотата на наблюдаваните в групата с плацебо.В редки случаи са съобщавани инциденти (с честота под 1%) при контролираните проучвания, подобни на тези при плацебо и от постмаркетингови проучвания.

 

Предозиране.

При предозиране с фексофенадин хидрохлорид се съобщава за замайване, сънливост, отпадналост и сухота в устата. При здрави доброволци са прилагани еднократни дози до 800 mg и дози до 690 mg два пъти дневно в продължение на 1 месец или 240 mg веднъж дневно в продължение на 1 година без развитие на клинично значими нежелани лекарствени реакции в сравнение с плацебо. Максималната толерирана доза на фексофенадин хидрохлорид не е установявана. В случай на предозиране за отстраняване на абсорбирания продукт трябва да се предприемат стандартни мерки. Препоръчва се симптоматично и поддържащо лечение. Хемодиализата не отстранява ефективно фексофенадин хидрохлорид от кръвта.

Фармакологични данни.

Фармакодинамични свойства.

Фармакотерапевтична група:

Антихистамин за системна употреба. АТС код: R06A Х2. Фексофенадин е фармакологично активен метаболит на терфенадин. Клиничните изпитвания, проведени при пациенти със сезонен алергичен ринит, са показали, че доза от 120 mg е достатъчна за поддържане на 24-часова ефективност. Не са наблюдавани значими разлики в QTC интервалите в сравнение с плацебо при пациенти със сезонен алергичен ринит, получавали фексофенадин хидрохлорид до 240 mg два пътидневно в продължение на 2 седмици. Не са наблюдавани значими разлики в сравнение с плацебо в QTC интервалите и при здрави доброволци, получавали фексофенадин хидрохлорид до 60 mg два пъти дневно в продължение на 6 месеца, 400 mg два пъти дневно в продължение на 6.5 дни и 240 mg веднъж дневно в продължение на 1 година. Фексофенадин в концентрации 32 пъти no-големи от терапевтичните при човека не е имал ефект върху забавени К+ канали, клонирани от човешко сърце. Фексофенадин хидрохлорид (5-10 mg/kg перорално) е инхибирал бронхоспазъма, индуциран от антиген, при сенсибилизирани морски свинчета, а в супратерапевтични концентрации (10-100 рМ) е инхибирал освобождаването на хистамин от перитонеални мастни клетки. Фармакокинетични свойства. Фексофенадин хидрохлорид се резорбира бързо в организма след перорално приложение, като Ттах се достига приблизително 1-3 часа след приложението. Средната стойност на С max е приблизително 427 пд/ ml след прилагане на доза от 120 mg веднъж дневно. Фексофенадин се свързва: с плазмените протеини в 60-70%. Фексофенадин се подлага на незначителен метаболизъм - чернодробен и извън чернодробен. Той е единственото основно съединение, идентифицирано в урината и фекалиите при животни и хора. Профилът на плазмените концентрации на фексофенадин следва би-експоненциална крива с време на полуживот (tl/2 = от 11 до 15 часа) след многократно приложение. Фармакокинетиката на фексофенадин след еднократно и многократно приложение е линейна за перорални дози до 120 mg два пъти дневно. Доза от 240 mg два пъти дневно дава малко по-голямо от пропорционалното увеличение (8,8 %) на площта под кривата в равновесно състояние, което показва, че фармакокинетиката на фексофенадин е практически линейна при дози между 40 mg й 240 mg дневно. Счита се, че жлъчнатаекскреция е основният път на елиминиране, като до 10% от приетата доза се екскретира в непроменен вид с урината.

Предклинични данни за безопасност:

Кучета са понасяли 450 mg/kg два пъти дневно в продължение на 6 месеца и не са показали признаци на токсичност с изключение на повръщане понякога. И при изследвания върху кучета и гризачи с еднократни дози не са наблюдавани находки, свързани стретирането. Проучванията на тъканното разпределение с белязан фексофенадин хидрохлорид върху плъхове показва, че фексофенадин не преминава кръвно-мозъчната бариера. Фексофенадин хидрохлорид не е показал мутагенен ефект при различни тестове за мутагенност in vitro и in vivo. Канцерогенният потенциал на фексофенадин хидрохлорид е бил оценяван с помощта на поддържащи фармакокинетични изследвания на terfenadin, показващи експозиция на фексофенадин хидрохлорид(чрез плазмените стойности на AUC). Не са наблюдавани данни за канцерогенност при плъхове и мишки,третирани с terfenadin (до 150 mg/kg дневно). Проучванията на токсичния ефект на Fexofenadine върху репродуктивността при мишки не показват увреждане на фертилността, не е наблюдаван тератогенен ефект и увреждане на пре- или постнаталното развитие. Списък на помощните вещества: Сърцевина на таблетката: Микрокристална целулоза, сода кроскармелоза, царевично нишесте, повидон, магнезиев стеарат. Филмиращо покритие: Хипромелоза (Е464), титаниев диоксид (Е171), макроголи, железен оксид жълт (Е172), железен оксид червен (Е172).

 

Физико-химични несъвместимости: Не са известни.

 

Срок на годност: 2 години.

Споделете мнението си за ЕВОФЕКС 120МГ Х 10ТАБЛ.

Web Statistics